Workshop (Psychology)

หลักสูตร Happy workplace(แบบทดสอบทางจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรม)

    • การจัดการความเครียดในที่ทำงาน
    • การเข้าใจพฤติกรรมการทำงานของตัวเองและผู้อื่นเพื่อการทำงานเป็นทีม Teamwork
    • เพิ่มกระบวนการคิดบวกตามความเป็นจริง
    • เรียนรู้ทักษะการสื่อสารร่วมกันของเพื่อนร่วมงานเรื่องการฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ
  •