Workshop (Psychology)

หลักสูตรการค้นหาความเป็นตัวเอง(แบบทดสอบทางจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรม)

สมาชิกภายในองค์กรเข้าใจในพฤติกรรมของตนเองและยอมรับการกระทำของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้าพร้อมทั้งจัดการความเครียด และอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

  •