Workshop (Nutrition)

ปรับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพOffice

จุดประสงค์: มื้ออาหารคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม: 1.30 ชั่วโมง

    • สมดุลพลังงาน

สมดุลพลังงานระหว่างพลังงานที่รับเข้าจากการรับประทานอาหารและพลังงานที่ใช้ไปจากกิจกรรมทางกาย

    • ความรู้พื้นฐานโภชนาการ การอ่านฉลากโภชนาการ และ Plate model

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน การจัดสัดส่วนการรับประทานในมื้ออาหาร การเลือกอาหารที่รับประทาน เพื่อให้มีความสมดุล

    • ผลเสียจากการกินอาหารที่ไม่สมดุล

สร้างความตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดจากการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  

    • สำรวจพฤติกรรมและวิธีปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

สำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง และแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร