Workshop (Nutrition)

ตามทันเทรนการรับประทานอาหารต่าง ๆ Office

จุดประสงค์: รับประทานอย่างไรให้สุขภาพดี

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มที่มีการรับประทานอาหารเฉพาะอย่าง

ระยะเวลาในการอบรม: 1.30 ชั่วโมง

    • การกินอาหารเฉพาะกลุ่ม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเฉพาะกลุ่มนั้นๆ เช่น Ketogenic Diet, Intermittent Fasting, Clean Food เป็นต้น ว่าการเลือกรับประทานอาหารเฉพาะกลุ่มนั้นๆคืออะไร หลักในการรับประทาน

    • ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีของการรับประทานอาหารเฉพาะกลุ่ม รับประทานอย่างรู้เท่าทัน จะรับประทานอย่างไรให้สุขภาพดี และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในระยะยาว

    • การอยู่ร่วมในสังคม

การทำความเข้าใจและการอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง