Workshop (Nutrition)

กินดี ง่าย ๆ สไตล์มนุษย์ Office

จุดประสงค์: การจัดการกินให้สมดุล

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลาในการอบรม: 1.30 ชั่วโมง

    • สมดุลพลังงาน

สมดุลพลังงานระหว่างพลังงานที่รับเข้าจากการรับประทานอาหารและพลังงานที่ใช้ไปจากกิจกรรมทางกาย

    • ความรู้พื้นฐานในการกิน และการจัดสมดุลมื้ออาหาร

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน การจัดสมดุลมื้ออาหารในหนึ่งมื้อ หรือในหนึ่งวัน ถึงวิธีการกินอย่างไรให้คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน มีความสมดุล แม้จะเป็นอาหารจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารข้างทาง

    • ความหิวและความอยาก

การสังเกตอารมณ์ว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่นั้นเป็นความหิวหรือความอยาก และวิธีการจัดการความหิวและความอยาก

    • การเลือกซื้ออาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ

แนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหาร เพื่อสุขภาพทางกายที่ดี และผลเสียจากการรับประทานอาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูปตามร้านสะดวกซื้อเป็นประจำ หรือการกินอาหารแบบซ้ำเดิมเป็นระยะเวลานานๆ