Workshop (Exercise)

หลักสูตรเตรียมพร้อมสู่มาราธอน

จุดประสงค์: การวิ่งอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลที่สนใจการวิ่ง

ระยะเวลาในการอบรม: 2 – 2.30 ชั่วโมง

    • พื้นฐานการวิ่ง

ความรู้พื้นฐานในการวิ่ง การเตรียมพร้อม เช่น ท่าทาง การอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังวิ่ง เป็นต้น

    • การพัฒนาประสิทธิภาพในการวิ่ง

การออกกำลังกายบริหารระบบหัวใจและปอด การฝึกกล้ามเนื้อที่มีความจำเป็นในการวิ่ง และการฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อประสิทธิภาพในการวิ่งที่ดี

    • การบาดเจ็บ การฟื้นฟูการบาดเจ็บ และการป้องกันการบาดเจ็บ

การบาดเจ็บที่พบบ่อยในการวิ่ง วิธีการฟื้นฟูร่างกายเมื่อเกิดการบาดเจ็บ อย่างเช่น การพักผ่อน การออกกำลังกายในช่วงของการฟื้นฟู เป็นต้น การฝึกหรือการปรับท่าทางการวิ่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ