Workshop (Exercise)

หลักสูตรวัยเกษียณอย่างสุขภาพดี

จุดประสงค์: การฝึกการทรงตัว และระบบประสาท

กลุ่มเป้าหมาย: วัยเตรียมเกษียณและผู้สูงอายุ

ระยะเวลาในการอบรม: 1 – 1.30 ชั่วโมง

  • การแก่ของร่างกาย (Aging)

กระบวนการแก่คืออะไร การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆในร่างกายเมื่ออายุเยอะขึ้น เช่น หลอดเลือด หัวใจ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท

  • การออกกำลังกายในวัยเกษียณ
   • การเพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ และข้อเสียของการขาดกิจกรรมทางกาย เช่น กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง สมองและระบบประสาทถูกลดการใช้งาน เป็นต้น
   • การออกกำลังกาย 3 รูปแบบ คือ การบริหารหัวใจ การฝึกกล้ามเนื้อ และการฝึกความยืดหยุ่น
   • การฝึกการทรงตัว (Balance) และการฝึกการทำงานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular)
   • การสาธิตการฝึกการทรงตัว และการฝึกระบบประสาทและกล้ามเนื้อ